Huweliksberading

  Huweliksberading het die herstel van seer

  en stukkende ervarings binne die

  huweliksverhouding ten doel. Huweliksmaats

  kan om verskeie redes probleme en spanning

  binne die huwelik ervaar.  Wanneer egpare

  gewillig is om hierdie seer aan te spreek en

deur die probleme te werk kan hulle aktief betrokke raak by die herstel proses.


Die proses van huweliks berading poog om huweliksmaats te begelei op die pad

na genesing en herstel van hul verhouding.


Indien u die behoefte het om hierdie herstel proses te bespreek is u welkom om

‘n afspraak te maak by die Pastorale Berading Sentrum.


 
Skakel (013) 243 3765 Uitbreiding 2