Meer oor die bediening


'n BIETJIE MEER OOR DIE PASTORALE BERADING SENTRUM EN ONS

BEDIENING...

 

Hierdie bediening het ontstaan op 5 November 2005 en word bestuur vanuit die PASTORALE BERADING SENTRUM by ons gemeente, N.G. Kerk Suid. Die Sentrum verskaf hulp en ondersteuning aan persone van ons gemeente asook enige persoon in die gemeenskap. Hierdie hulp word aangebied dmv onder steuningsgroepe asook pastorale berading (individueel, groep of egpare) in samewerking met ’n wyer netwerk van instansies en professionele persone.

Die samestelling van die bediening is as volg:
Ds Rika van Vuren (Geestelike versorging); Zelna Le Roux: Sentrum Bestuurder; Maud Kasselman: Sekretaresse en altesaam 15 Bestuurslede wat die groep-leiers en diensgroepe binne die Sentrum verteenwoordig asook die Pastorale Bediening Ouderling. Die Sentrum het tans 5 opgeleide Beraders en ook 4 Leke Beraders. Al hierdie persone vorm ‘n span wat saamwerk om die verskillende ondersteuningsgroepe, die beradingsprosesse, die omgee en gebeds groepe en ander projekte van die Sentrum vlot te laat verloop.

Die pad na genesing geskied deur inskakeling by verskeie ondersteuningsgroepe of deur individuele-, groeps- of huweliksberading. Daar word 5 verskillende ondersteuningsgroepe gedurende die week aangebied vir persone of gesinne wat ly weens: dwelm afhanklikheid, egskeiding, afsterwe van ‘n geliefde, alkohol afhanklikheid of ‘n behoefte het aan lewensvaardighede.

********************

Berading sessies vir individue of huwelikspare geskied tans gedurende weeksdae 8h00 to 13h00. In uitsonderlike gevalle namiddae of saans. Daar word ook verskeie toerustingsgeleenthede gehou soos Refleksie en Oase aande en seminare om beraders en leiers op hoogte te hou van nuwe vaardighede en benaderings. Elke persoon wat die roeping ervaar om betrokke te raak by die Pastorale Sentrum ondergaan ook ‘n 13 weke kursus in Basiese Gespreksvaardighede. Die Sentrum word geaffilieer en gebruik materiale met toestemming van die NCCDM, Perspektief in Menswees asook Prof Wentzel Coetzer (Universiteit van Potchefstroom).

Die Pastorale Berading Sentrum is afhanklik van donasies vir die verskeie werksaamhede en is opreg dankbaar vir enige ondersteuning van die gemeente en ook die gemeenskap in hierdie verband, wat ons in staat stel om gehoorsaam te wees aan die Here se roeping.