Meer oor ons

Die Pastorale Sentrum

Die Pastorale Sentrum se deure is op 5 November 2005 geopen. Die doel van die Pastorale Bediening is om ondersteuning en berading te voorsien aan persone wat dit benodig vanuit ons gemeente, asook die gemeenskap van Middelburg, ongeag kerkverband.

Die Pastorale Sentrum is daagliks oop vanaf 08h00 tot 13h00  en het tans 5 opgeleide Beraders  wat die beradings behoeftes aanspreek. Daar is verskillende Ondersteuningsgroepe wat gedurende weeks aande persone op hul pad na genesing begelei. Ondersteunings groep behoeftes verskil van seisoen tot seisoen en mag ook die tipes groepe wat aangebied word beinvloed.

Die Sentrum funksioneer deur verskillende individue wat geroepe voel om ‘n bydrae in hierdie bediening te lewer. Dit is persone vanuit  ons en ander gemeentes, wat hande vat om saam te dien. Ons bediening het Ds Rika Van Vuren as Geestelike Leier; Zelna Le Roux as Bedienings Leier/Sentrum Bestuurder en Maud Kasselman as Sekretaresse, wat saam met ‘n Dag Bestuur (5 lede-weelikse vergaderings) en die Pastorale Bestuur span (12 lede-maandlikse vergaderings) werk, om al die werksaamhede van hierdie bediening op daaglikse basis te laat plaasvind.

Ons het ‘n holistiese uitkyk op die persoon se genesing en het daarom ‘n groep Professionele persone wat as Vriende van Pastoraal bekend staan. Hierdie besondere Netwerk, bestaande uit verskillende professies werk saam met die Beraders van die Sentrum om ‘n multi-disiplinêre span te vorm om persone op hul pad na genesing te begelei.

Ons werksaamhede behels die voorsiening van berading aan individue, groepe, egpare asook kinders wat behoefte het aan emosionele genesing. Ons bied ook verskillende Ondersteuningsgroepe aan wat gedurende die weeksdae bymekaar kom en persone begelei en ondersteun op hul pad van egskeiding, verlies aan ‘n geliefde of behoefte het om hul lewensvaardighede te ontgin.

Toerustings geleenthede word gehou vir persone betrokke by die bediening maar is ook vir gemeente lede asook persone uit die gemeenskap beskikbaar. Elke persoon wat die roeping ervaar om betrokke te raak by die Pastorale Sentrum ondergaan  ‘n 13 weke kursus in Basiese Gespreksvaardighede. Die Sentrum word geaffillieer en gebruik materiale met toestemming van die NCCDM, Perspektief in Menswees asook Prof Wentzel Coetzer (Universiteit van Potchefstroom).

Oase aande is kwartaalikse geleenthede vir Beraders van die Sentrum asook belangstellendes vanuit die gemeenskap om saam te gesels oor hul benaderings asook om nuwe vaardighede en kennis met mekaar te deel. 

Die Pastorale Sentrum is afhanklik van donasies vir die verskeie werksaamhede asook om individue in nood te ondersteun en is daarom opreg dankbaar vir enige ondersteuning van uit die Gemeente  asook die gemeenskap, wat ons in staat stel om gehoorsaam te wees aan die Here se opdrag en roeping.

Wat beteken ons

EMBLEEM

Hande

Lidmate wat bemoedigend en versorgend by mekaar en ander betrokke is.

Boom

Die mens in nood.

Stam

Bestuur

Water

Godvan wie ons afhanklik is. Hy alleen bring heelheid en genesing.

Wortels

Gebedsbediening.

Toerusting van Skrifbeginsels en supervisie gesprekke.

Takke

Diensgroepe

Blare

Ondersteuningsgroepe

Grond

Multi dissiplinêre span en pastorale terapie. Ons glo aan ‘n holistiese uitkyk op menswees.

Vrugte

Mens in nood wat self dien in die gemeente by bedieninge

×