Verklarings en standpunte

Onder hierdie bladsye sal jy persverklarings vind. Hetsy van die gemeente self of van die Oostelike of Algemene Sinode van die NG Kerk

Selfdegeslagverhoudings en die Huwelik

Die Moderatuur se verklaring tov die skommeling van die kabinet: Volg hierdie skakel om die nuusbrief eerder op die internet te lees.

Brief van die Oostelike Sinode aan gemeentes en Lidmate in Covid-19 tyd.

Dei gemeente se beswaar teen die PEPUDA wetgewing kan HIER gelees word